EMDR

 

image

Què és EMDR?

EMDR és l’acrònim de Eye Movement Desensitization and Reprocessing que també pot ser anomenat en català DRMO o Desensibilització i Reprocessament per via del Moviment Ocular.

EMDR és un enfocament centrat en el pacient que permet que el terapeuta estimuli els mecanismes de curació inherents a la persona. Amb aquest tipus de teràpia s’endega un sistema de processament d’informació del cervell.

El model EMDR té presents els components fisiològics de les dificultats emocionals. El mètode EMDR enfoca directament aquestes sensacions físiques o somàtiques junt amb les creences negatives i estats emocionals referents als símptomes que pertorben al pacient.

Em pot ajudar l’EMDR?

EMDR és aplicable a les problemàtiques derivades de fets impactants que puguin correlacionar amb fòbies, depressió, atacs de pànic, mort, trastorns d’alimentació, disfuncions reproductives, addiccions, pensaments intrusius, catàstrofes naturals, angoixa així com el distrés emocional que ve acompanyat de por, dol, ràbia, culpa, malsons repetitius i simptomatologia de conducta que eviti portar a terme activitats desitjables.

També s’aplica EMDR per tractar l’angoixa i/o la fòbia a parlar en públic, per millorar el rendiment en el treball, en la política, en els esports i en les interpretacions artístiques.

Com funciona l’EMDR?

EMDR és un mètode integral de psicoteràpia que engloba enfocaments terapèutics diversos que poden incloure les tècniques cognitives, l’autocontrol, el mindfulness, l’exposició a les imatges… tot plegat disposat en un pla de tractament estructurat i desenvolupat a posta per poder acomplir les necessitats específiques de cadascú.

El reprocessament EMDR combina l’atenció dual del record traumàtic amb els moviments oculars laterals des de l’angle extern fins a l’extrem oposat – o també amb alternança de sons o de vibracions-.

ullB
Què passa durant l’intervenció amb  EMDR?

El terapeuta treballa amb el pacient per identificar la problemàtica que esdevindrà la diana del tractament. Un cop identificats els aspectes més punyents de l’incident traumàtic, mentre el pacient fa els moviments oculars -o altra tipus d’estimulació bilateral- li flueixen a la ment altres parts del record o altres records. El terapeuta, de tant en tant, va interrompent la estimulació bilateral per així assegurar-se de que el pacient processa de forma adequada i paral·lelament va prenent decisions clíniques en base a les necessitats de la intervenció.

L’estimulació bilateral que pot ser visual, auditiva o cinestèsica facilita la connexió entre els dos hemisferis cerebrals assolint el processament de la informació i la disminució de la càrrega emocional.

El terapeuta dirigeix el procés amb l’objectiu de que el pacient processi la informació referent a l’incident traumàtic conduint-lo a la obtenció d’una resolució adaptativa. Segon F.Shapiro això suposa: a) reducció de la simptomatologia, b) canvi de creences i c) la possibilitat de gestionar i viure millor a la vida quotidiana.

L’enfocament EMDR  es centra  en tres punts: 1) experiències inicials de la vida, 2) experiències estressants del present i 3)pensaments i conductes desitjables cares al futur.

La durada del tractament amb EMDR pot anar des de 3 sessions per un trauma simple, i en les problemàtiques complexes pot allargar-se fins a més d’un any.

EMDR no és una panacea. Tot i que EMDR ajuda i ha ajudat en les situacions de dolor emocional i de trauma, cal dir que no tothom resulta ser candidat idoni per a aquest tipus de teràpia. El professional de la salut mental degudament capacitat i actualitzat en el tema és qui pot valorar la conveniència a l’hora d’aplicar EMDR.

A l’actualitat hi ha més de 50.000 terapeutes formats en EMDR en el mon. A Espanya, la majoria de terapeutes EMDR pertanyem a EMDR-España que regula i vetlla pels estàndards de qualitat en la formació continua dels seus associats.

En relació a l’eficàcia del EMDR cal recordar que existeixen investigacions fetes que demostren el manteniment de la millora de la simptomatologia en comparació a d’altres tipus d’intervencions terapèutiques.